قبل و بعد – تغییرات چشمگیر در بازسازی آپارتمانی در تایلند

تغییرات چشمگیر در بازسازی آپارتمان

شرکت IDIN Architects کار طراحی و اجرای بازسازی و تغییر این آپارتمان تجاری را به آپارتمانی مسکونی با فضایی برای فروشگاه در طبقه همکف، را بر عهده داشت. در تصاویر زیر می توانید تغییرات چشمگیر در بازسازی و طراحی ای ساختمان را ببینید…

تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان

این ساختمان یک پروژه ی بازسازی ساختمانی تجاری بود. که بعد از بازسازی هم فضایی برای سکونت و هم فضایی برای کار تجارت خانواده که جواهر سازی می باشد، را فراهم کرده است. این خانه نه تنها برای خانواده ای با ۴ برادر و خواهر طراحی شده، بلکه افزایش و اضافه شدن اعضای جدید به این خانواده هم، پیش بینی شده. بنابراین به فضای بزرگ و مناسب نیاز است.

سایت و طرح اولیه و  قبل از بازسازی، شامل دو واحد تجاری یکسان بود. طراحی و بازسازی این خانه به این صورت است که در آن هر واحد، برای هر یک از اعضای خانواده یک خانه خصوصی جمع و جور باشد. که شامل فضای نشیمن، کمد دیواری، اتاق خواب و سرویس بهداشتی می باشد.

تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان

هر واحد دارای دسترسی مجزاست. آسانسور در پشت هر واحد است که بطور جداگانه برای هر واحد، قابل دسترسی است. نمای پشت آپارتمان هم مانند نمای جلو، اما به سبکی دیگر، دارای سطوح شیشه ای بزرگ است که نور زیادی وارد ساختمان می شود و ساختمان بسیار روشن و شاد است. همچنین یک درخت بزرگ در هسته مرکزی آپارتمان، حس طبیعت و سرزندگی را به فضای داخلی، آورده است.

اعضای خانواده می توانند هر روز از طریق هسته مرکزی ساختمان، حرکت و رفت و آمد یکدیگر را ببینند.تصاویر بیشتر از این آپارتمان را در زیر مشاهده می کنید…

تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان

تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی
تغییرات چشمگیر در بازسازی و نوسازی ساختمان تجاری و تبدیل آن به آپارتمان مسکونی و فضای تجاری و فروشگاه در همکف, نوسازی و دکوراسیون داخلی آپارتمان,بازسازی نمای ساختمان
تغییرات چشمگیر در بازسازی

۴۰ لامپ آویزی مدرن و منحصر بفرد که اتاق خواب شما را زیباتر میکنند!

لامپ آویزی مدرن و منحصر بفرد :

استفاده از لامپ آویزی مدرن و زیبا در اتاق خواب ها، بجای چراغ های رومیزی و مطالعه، محبوبیت بیشتری در سراسر دنیا پیدا کرده است. چون علاوه بر زیبایی و طراحی الگوهای زیبا که خلاقیت ها را شکوفا و نمایان می کند، می تواند در اشغال فضاها صرفه جویی کند و از سطح روی میزهای کنار تختی، استفاده های عملکردی دیگری شود. اینکه شما طرفدار چه سبکی از دکوراسیون داخلی مثل صنعتی، مدرن، مینیمالیستی و یا کلاسیک باشید، می توانید لامپ های آویزی مطابق با سبک مورد علاقه ی خود انتخاب کنید و فضایی متمایز و منحصر بفردی را برای خود، طراحی کنید.

با آویزان کردن لامپ های زیبا، می توانید زیبایی آن ها و اتاق خواب خود را بیشتر به نمایش بگذارید. سعی کنید در انتخاب این لامپ های آویزی به بقیه ی دکوراسیون، مبلمان  و سبک اتاق خواب خود، توجه کنید تا هماهنگی بیشتری ایجاد کنید. با این کار شما فضایی چشم نواز و مورد علاقه ی خود خواهید داشت. استفاده از این ایده، تنوع و تازگی بیشتری به اتاق خواب شما می بخشد.

در ادامه ما ۴۰ نمونه از زیبا ترین لامپ های آویزی که در اتاق خواب های زیبا ترکیب شده اند و دکوراسیون و نورپردازی منحصر بفرد و زیبا آفریده اند را برای شما آورده ایم. با این نمونه ها و عکس ها می توانید ایده های بسیار زیبایی برای طراحی اتاق خواب خود و یا پروژه های خود، بگیرید که الهام بخش طراحی شما باشد…

لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب

 

منبع : home-designing

نمونه های بسیار زیبا از نورپردازی اتاق خواب والدین

نورپردازی اتاق خواب :

نورپردازی اتاق خواب در تعریف و تکمیل دکوراسیون یک اتاق بسیار مهم است. هر فضا نیاز به نوع خاصی نورپردازی دارد. در مورد اتاق خواب، بهتر است نورپردازی لطیفی را انتخاب کنید زیرا دکور و جو اتاق خواب باید آرام بخش باشد. طراحان داخلی باید سعی کنند، تعادلی بین طراحی عملکردی و زیبایی شناسی، برقرار کنند. برای طراحی نورپردازی اتاق باید به سبک زندگی نیز توجه کرد. اینکه بیشتر دوست دارید در اتاق خواب کتاب بخوانید، یا فیلم تماشا کنید، یا فقط فضایی آرام بخش برای خوابیدن باشد، و خیلی موارد دیگر، باید در طراحی نورپردازی اتاق مورد توجه قرار گیرد.

شدت و درجه حرارت رنگ و همچنین طریقه ی نورپردازی در اتاق خواب، فاکتورهای بسیار مهمی هستند و تاثیر بسیاری در حالت و رفتارهای ما، هنگامی که از خواب بیدار می شویم، دارد.

در ادامه نمونه های زیبایی از نورپردازی اتاق خواب ها را با هم خواهیم دید. شما می توانید ایده های بسیار خوبی از این تصاویر و نمونه ها بگیرید…

اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب

منبع : home-designing

ایده های خلاقانه برای ساخت روشنایی های جالب!

ایده های خلاقانه در نورپردازی :

ایده های خلاقانه ی بسیاری از روشنایی وجود دارند و همه منحصر بفرد هستند. در این مجموعه بزرگ و پیچیده از لامپ، آویز، لوستر و تمام انواع لوازم نصب لامپ، پیدا کردن یکی که به بهترین شکل نیازها و اولویت های شما را بپوشاند، تقریباً کار سختی است. اما راه هایی وجود دارند که می توانید خودتان آنها را طراحی کنید. این کار، به شما آزادی بیشتری می دهد و اجازه می دهد مواد، طرح، رنگ و همه جزئیات دیگر را خودتان انتخاب کنید. اجازه دهید نگاهی به تعدادی از این ایده های خلاقانه بیاندازیم.

 1. لامپ آویز کنفی

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

ایده های خلاقانه به نظر پیچیده می رسند، در حالیکه ساختن آنها مانند این مثال، می تواند بسیار راحت است. این لامپ های آویز، یک پروژه عالی برای آخر هفته هستند. برای درست کردن یکی از آنها، شما به توپ های شفاف، چسب صنعتی خشک شونده روشن، و البته رشته کنفی نیاز دارید. ابتدا یک دایره روی توپ بکشید. این دایره نشان دهنده بخشی از لامپ است که نیاز  است بدون رشته باقی بماند. سپس شروع به بکار بردن چسب کنید و کنف را به دور توپ بپیچید. سپس از یک سوزن برای خالی کردن باد توپ و حذف آن از لامپ استفاده کنید! سیم ها و لامپ را نصب کنید و لامپ آویز شما درست شد.

 1. لامپ آویز استیل ضد زنگ

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

این نوع لامپ آویز، در اتاق نهارخوری یا بالای یک بار صبحانه یا در آشپزخانه به بهترین وجه به نظر خواهد رسید. آنها از ظرف های به رنگ نقره ای درست شده اند. درست کردن آنها بسیار ساده است و تنها چیزی که نیاز است انجام دهید، وصل کردن بند، لامپ و سیم ها است. همچنین اگر رنگ متفاوتی می خواهید، می توانید آنها را رنگ کنید.

 1. آباژور کتابی – ایده های خلاقانه

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

ترکیب کردن یک کتاب با یک حباب لامپ ممکن است ایده خوبی به نظر نیاید. اما وقتی که در مورد آن فکر می کنید، صفحات کتاب می تواند یک تأثیر بسیار زیبا ایجاد کند، به خصوص وقتی که نور از میان آنها پخش و منتشر می شود. این پروژه بسیار ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید پیدا کردن یک کتاب بزرگ است که می خواهید قربانی کنید و برش دادن یک بخش مستطیلی است، درست مانند چیزی که تصویر نشان می دهد. سپس سیم و لامپ را نصب کنید و آن را به دیوار متصل کنید.

 1. لامپ دیواری گلوله برفی – ایده های خلاقانه

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

این لامپ گلوله برفی از فیلترهای قهوه، یک ورق از توری فلزی، و یک رشته لامپ LED ساخته شده است. این ها اجزای اصلی هستند که تقریباً هر کسی در خانه خود دارد، پس برای این پروژه حتی لازم نیست از خانه بیرون بروید.اگر می خواهید می توانید تزئینات فیلترهای قهوه را در رنگ فرو ببرید.

 1. لامپ آویز گوی بامبو

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

از لحاظ ظاهری، این لامپ های آویز شبیه ورژن های رشته کنفی ارائه شده در شماره ۱ هستند. آنها از لوسترهای کاسوپیا (Cassiopeia) الهام گرفته شدند و با استفاده از رشته های بامبو و یک عدد لامپ CFL ساخته شده اند. چوب بامبو یک ماده انعطاف پذیر است که به شما اجازه می دهد وقتی که می خواهید آن را خم کنید. شما همچنین به چسب چوب، بست های فنری کوچک، یک کیت بند لامپ و یک قیچی نیاز خواهید داشت. رشته ها را ببُرید، چسب چوب بکار ببرید و یک دایره تشکیل دهید. آن را با یک بست فنری کوچک محکم کنید و همین کار را برای ۲۰ قطعه دیگر انجام دهید. آنها را به شکل یک گوی جدا کنید و دایره ها را همین طور که وصل می کنید چسب بزنید.

 1. لامپ کاغذ تاخورده

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

لامپ های کاغذی ظریف و زیبا هستند و با کمی صبر می توانید یکی از آنها را خودتان درست کنید. درست کردن این لامپ ۶ تا ۸ ساعت طول خواهد کشید اما وقتی که تکمیل شد، قطعاً به چیزی که درست کرده اید افتخار خواهید کرد. سخت نیست فقط زمان زیادی می برد. بیشتر این زمان صرف تا زدن خواهد شد پس می توانید در حالی که یک فیلم تماشا می کنید یا کار دیگری انجام می دهید، این تا زدن را انجام دهید.

 1. لامپ آویز توری ابریشمی

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

این یک لامپ آویز آسان-ساخت است که این بار شما از توری ابریشمی استفاده خواهید کرد. شما به توری ابریشمی، نخ گلدوزی، یک حباب لامپ، یک لامپ آویز (در این مورد، لامپ آویز ملودی)، یک سوزن گلدوزی بزرگ، یک کاتر، حصیر و پین نیاز خواهید داشت. با برش یک نوار از توری ابریشمی شروع کنید. از پین ها برای محکم کردن آنها به هم استفاده کنید. طرف های راست و چپ را روی هم بیاندازید و همه چیز را دور لامپ بپیچید. یک گره بزنید و سیم و حباب لامپ را قرار دهید.

 1. لوستر با شاخه درخت – ایده های خلاقانه

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

برای درست کردن یک لوستر مشابه این، شما ابتدا باید تعدادی شاخه که دوست دارید انتخاب کنید، آنها را تمیز کنید، و سرشاخه ها و هر گونه پوسته شلی را حذف کنید. سپس شاخه ها را به هم پیچ کنید. شما همچنین کمی سیم، سوکت های کوچک شمعدان، تعدادی نیپل IP¼  و یک سایبان نور نیاز خواهید داشت. سوکت های شمعدان را به هم سیم کشی کنید و آنها را بر روی نیپل ها پیچ کنید. سیم لامپ را اضافه کنید و لوستر درست شده است.

 1. لوستر کاپیز مصنوعی

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

این پروژه، با این که بسیار زیبا و خوش ظاهر است، به نظر سخت و پیچیده می رسد. خب، درست کردن آن زمان زیادی می برد اما در واقع آنقدرها هم دشوار نیست. شما به رنگ اسپری سفید، روبان، قیچی، ۱ یا ۲ رول کاغذ مومی، ۲ قطعه بزرگ از کاغذ پوستی، یک اتو، چسب حرارتی، یک کاتر دایره ای و یک حصیر شطرنجی نیاز دارید. با یک گلدان سبدی شروع کنید و آن را با اسپری رنگ کنید. سپس شروع به ساختن پوسته های کاپیز کنید. سه قطعه از کاغذ مومی با طول تقریباً یکسان را برش بزنید و در بین کاغذ پوستی قرار دهید. آنها را اتو کنید. قطعات روبان را ببُرید و آنها را به گلدان سبدی وصل کنید. پوسته های کاپیز را وصل کنید تا سبد را بپوشانید و تمام کار انجام شده است.

 1. لامپ های آویز از بطری های شیشه ای

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

بطری های شیشه ای رنگی، می توانند به روش های مختلف بازیافت و تغییر کاربری داده شوند. برای مثال، می توانید از آنها برای ساختن لوسترهای زیبا استفاده کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به آرامی انتهای بطری را برش بزنید. تجهیزات الکتریکی و کابل های الکتریکی را قرار دهید و کار تکمیل شده است.

 1. آباژور روبانی طرح الماس

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

این یک پروژه ی ساده ایست. این پروژه به روبان پنبه ای، یک آباژور، چسب حرارتی، متر و یک مداد نیاز دارد. اول تصمیم بگیرید چقدر می خواهید به طرح الماس ها فاصله بدهید و این فاصله ها را علامت بزنید. سپس یک راه راه از روبان به صورت مورب در سرتاسر آباژور قرار دهید. همه چیز را محکم کنید و ته روبان ها را با چسب به آباژور وصل کنید. سپس یک نوار از روبان روی قسمت بالای یکی از قطعات اولیه خود قرار دهید، و این کار را تکرار کنید تا کل آباژور را بپوشانید.

 1. لامپ آویز کروی

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

کره ها معمولاً به صورت یک کلکسیون در قفسه ها نمایش داده می شوند. اما اگر می خواهید از آنها به یک شیوه خلاقانه تری استفاده کنید، ساختن یک لامپ آویز را امتحان کنید. کره ها را به دو نیمه برش بزنید و پس از اینکه کابل و سیم را نصب کردید، آنها را از سقف آیزان کنید. شما می توانید دو لامپ آویز از یک کره درست کنید، یکی از هر نیمکره.

 1. آباژور روبانی آشفته

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

مانند بیشتر موارد، این پروژه ای است که نیاز به صبر و زمان دارد. ابتدا، همه مواد لازم را جمع آوری کنید. این مواد باید شامل روبان پنبه ای، یک آباژور، چسب حرارتی، یک خط کش و یک مداد است. با استفاده از یک خط کش و مداد، یک خط بکشید تا کمک کند روبان را تا پایین آباژور هدایت کنید. شما همچنین باید جاهایی که چسب لازم است قرار گیرد را تیک بزنید. ته روبان را به قسمت بالای آباژور محکم کنید. از چسب برای محکم کردن آن در محل استفاده کنید و روند را تکرار کنید تا به قسمت پایین برسید. همین کار را برای بقیه آباژور انجام دهید.

 1. لامپ از پارچه دراپه

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

برای این لامپ شما به تعدادی چوب نیاز دارید که یا می توانید آن را رنگ کنید یا بدون پرداخت رنگ و روغن نهایی باقی بماند. ابتدا پایه ها، ریل های بالایی و پایینی، ریل های مرکزی، تکیه گاه لامپ، رولپلاک های بالایی و رولپلاک های پایینی را ببُرید. آنها را با کاغذ سنباده، سنباده بزنید. سپس مکان سوراخ ها را علامت بزنید. ته رولپلاک های بالایی را چسب بزنید و قرار دهید و سپس ریل های بالایی و مرکزی را وصل کنید. تکیه گاه لامپ و رولپلاک های بالایی را وصل کنید. در نهایت چهار پانل بوم برش بزنید، و یک انتها را دور رولپلاک بالایی بپیچید. پارچه را به رولپلاک چسب بزنید و این کارها را برای قسمت های باقیمانده تکرار کنید.

 1. حباب های آویز جاشمعی

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

این لامپ های آویز برای استفاده در فضای باز طراحی شده اند. برای درست کردن یکی شبیه به این، شما نیاز دارید قسمت های پایین جاشمعی ها را برش بزنید و آنها را در اطراف لامپ آویز پایه جای دهید. شما می توانید یک الگوی نور پاشی ایجاد کنید که برای محل غذاخوری شما در فضای باز، عالی است.

 1. مشعل از بطری نوشیدنی بازیافتی

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

این نیز یک طرح برای فضای باز است که به شما اجازه می دهد یک بطری نوشیدنی را به یک مشعل ماورائی برای محیط فضای باز خود تبدیل کنید. شما به یک بطری نوشیدنی خالی، نوار تفلون، یک اتصال دهنده، یک حلقه تقسیم آویزی، دو مهره هکس، دو پیچ چوبی، میله بند کشی شده روی اندود، یک فتیله جایگزین لامپ و سوخت مشعل نیاز دارید. شما باید ابتدا یک آویز بسازید و سپس با بطری واقعی کار کنید.

 1. لامپ های آویز از لیوان پلاستیکی

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

چیزی معمول و ساده مثل یک لیوان پلاستیکی می تواند به یک لامپ آویز زیبا تبدیل شود. تنها به کمی خلاقیت نیاز دارید. فقط لیوان را بردارید و پارچه رنگی دور آن بپیچید. شما می توانید چندین سایه بان آباژور بسازید و آنها را به یک سیم وصل کنید و آنها را از بالای سقف یا هر جای دیگری که می خواهید باشند، آویزان کنید.

 1. لامپ های آویز با شیشه های مربا

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

اگر وقت دارید، این یک ایده ی خلاقانه ی عالی برای آخر هفته خواهد شد. این پروژه شامل شیشه های مربا می باشد و در انتها شما می توانید یک ظاهر بسیار زیبا برای خانه خود خلق کنید. اگر برای این یکی، سقف بلندی داشته باشید، عالی خواهد بود. شما به شیشه ها، یک کیت لامپ آویز، و یک محل لامپ در سقف نیاز خواهید داشت.

 1. شمعدان های آویز با شیشه های مربا

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

شیشه های مربا می توانند برای درست کردن ایده های خلاقانه و شمعدان های آویز زیبا مانند تصویر بالا نیز استفاده شوند. برای این پروژه شما به تخته های چندلا، طناب، و شیشه های مربا نیاز دارید. هر شیشه باید با یک شمع از نوعِ tea-light الکتریکی پُر شود و آنها نور خوب و قابل انتشاری فراهم می کنند، که برای محیط نشیمن یا اتاق نهارخوری عالی است. آنها یک فضای گرم و دنج ایجاد می کنند و تطبیق پذیر نیز هستند.

 1. چراغ های باغچه

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

باغچه شما نیز می تواند از یک لامپ خودساز و ایده های خلاقانه سود ببرد. شما می توانید چراغ های قلع پانچ شده بسازید. درست کردن آنها بسیار ساده و آسان است، و کاملاً هوشمندانه هستند. بیشتر وسایل این پروژه چیزهایی هستند که معمولاً دور می اندازید. می توانید طراحی خودتان را برای آنها انجام دهید، یک طرح شخصی، طرحی که به خوبی به باغچه شما می آید. همچنین می توانید آنها را به هر رنگی که دوست دارید رنگ بزنید.

 1. لامپ بتنی برای فضای باز – ایده های خلاقانه

نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه نورپردازی، پروژه های DIY، ایده های خلاقانه

برای این پروژه شما نیاز به استفاده از یک قالب دارید. شما باید درباره ابعاد و همچنین شکل آن، تصمیم بگیرید. بهتر است تا حد ممکن آن را ساده بسازید. برای این قسمت، می توانید از تخته چندلا استفاده کنید. سپس چند روکش ضخیم از جلا یا لاک بکار ببرید. به این ترتیب سطح صاف خواهد شد و قالب از آب محافظت می شود. بعد، وقت اضافه کردن سیم کشی است. برای جدا کردن از قالب، با راحت ترین سمت شروع کنید و برای بقیه قسمت ها ادامه دهید. سپس اجازه دهید بتن کمی بیشتر خشک شود. بعد، یک حباب نصب کنید و کار را انجام دهید.

 

منبع : homedit

لوسترهای خلاقانه که شب شما را روشن خواهند ساخت!

ساخت لوسترهای خلاقانه :

لوسترهای خلاقانه از بطری های شیشه ای

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

بطری های نوشیدنی قدیمی یک گزینه عالی برای لوسترهای خلاقانه و زیبا هستند. پروژه ارائه شده در اینجا به بطری های شیشه ای در رنگ های مناسب، یک ابزار برش شیشه، یک دریل بعلاوه یک ابزار چاقو، و البته، سوکت های لامپ و سیم نیاز دارد.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

تصویر بالا، پروژه دیگری است که به شما نشان می دهد چگونه می توانید بطری های شیشه ای نوشیدنی را برای ساختن یک لوستر شیک که برای آشپزخانه عالی خواهد بود، بازیافت کنید. برای این مثال، وسایل مورد نیاز تقریباً همان وسایل مثال قبلی است.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

تصویر بالا،  یک لوستر زیبای دیگر ارائه می دهد، که آن هم از بطری های نوشیدنی بازیافتی درست شده است. این لوستر یک پایه چوبی دایره ای دارد که از آن بطری هایی با شکل، اندازه و رنگ مختلف آویزان می شوند و یک ظاهر منحصر بفرد ایجاد می کنند. لوستر می تواند با تعداد لامپی که شما مد نظر دارید ساخته شود.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

تصویر بالا، نمونه ای دیگر از لوسترهای خلاقانه و زیبا، ساخته شده از شیشه های مربا، است. این یکی، ساده است و از لوله های فلزی و لامپ های کوچک استفاده می کند. این لوستر، برای بالای میز نهارخوری، دوست داشتنی به نظر خواهد رسید.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

بطری های پلاستیکی همچنین می توانند برای یک هدف مشابه استفاده شوند. اما از آنجا که آنها به ویژه در فرم اورجینال خود، جذاب نیستند، شما باید کمی خلاق تر باشید. یک ایده جالب در تصویر بالا، ارائه شده است. برای این پروژه شما به بطری های پلاستیکی، رنگ اسپری، دو حلقه فلزی، یک ابزار چاقو، و سیم نازک نیاز دارید.

لوسترهای کاغذی

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

وسایل روزمره گاهی اوقات می توانند به روش های بسیار خلاقانه و مبتکرانه ای استفاده شوند. برای مثال، کاغذ می تواند برای درست کردن لوسترهای خلاقانه با ظاهر فوق العاده استفاده شود. یک مثال عالی در تصویر بالا، ارائه شده است. آن گل های کاغذی دوست داشتنی که شکل لوستر را زینت داده اند، از لاینرهای کاپ کیک درست شده اند.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

این پروژه هم که در تصویر بالا ارائه شده، از کاغذ مومی استفاده می کند. این یکی از آن چیزهایی است که همه ما در خانه داریم اما تنها برای بسته بندی غذا استفاده می کنیم.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

کاغذ دفترچه، عنصر اصلی برای پروژه نشان داده شده در تصویر بالاست. اگر می خواهید یک لوستر مشابه درست کنید، به ۸ تا ۱۰ ورق از کاغذ دفترچه، و همچنین دو پانچ با اندازه های مختلف، چسب حرارتی، سیم و یک پوشش لامپ نیاز دارید.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

در صورتی که بسته ای از تکه پارچه های رنگی را جایی پنهان کرده اید، تصویر بالا را ببینید تا دستورالعمل اینکه چگونه می توانید آنها را برای ساختن یک لوستر منحصر بفرد استفاده کنید را ببینید. با یک پوشش لامپ بعنوان پایه شروع کنید و سپس مدال های پارچه های رنگی را به آن اضافه کنید. شما می توانید چندین رنگ مختلف یا پوشش های مختلف با رنگ یکسان را با هم ترکیب کنید.

لوسترهای حبابی

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

گاهی اوقات هیچ نیازی به پوشش حباب های لامپ نیست. در واقع شما می توانید بگذارید آنها نقطعه کانونی لوستر باشند و اینگونه آنها را برجسته کنید. یک مثال خوب برای این موضوع، لوستر زیبایی است که در تصویر بالا نشان داده شده است. این لوستر جذابیت کمتری دارد اما به راحتی می تواند با یک محیط مدرن تر انطباق پیدا کند.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

لوستر آویزی حبابی که در تصویر بالا می بینید، در نوع خود جالب و جذاب است. برای ساختن چیزی مشابه، شما به سیم، نوارهای چوبی، زنجیر، قلاب، میخ، کیت های لامپ، و براکت های L نیاز دارید.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

اگرچه ممکن است این ایده واقعاً ساده به نظر برسد، اما ساخت آن، خیلی هم شفاف نیست. حباب های آویز تأثیر خوبی دارند که به دکور یک ظاهر سبک، در تضاد با پایه چوبی می دهند.

لوسترهای خلاقانه ساخته شده از مواد غیر معمول

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

اگر لوستری می خواهید که یک طراحی صنعتی داشته باشد، به عکس بالا نگاهی بیندازید. این ایده به شما نشان می دهد چگونه می توانید از لوله های فلزی و اتصالات برای درست کردن لوستری که به نظر ساده می رسد، اما قابل توجه است، استفاده کنید. شما همچنین به سوکت و رنگ اسپری مشکی نیاز خواهید داشت.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

شما از حلقه های بشکه چه چیزی می توانید بسازید؟ خب، یک لوستر منحصر بفرد چطور است؟ این لوستر، ظاهر آنتیکی دارد که به دست آوردن آن سخت است و آن را برجسته می کند.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

پارچه گزینه ایست که فکر کردن به چیزی که نتوانید برای آن از پارچه استفاده کنید، سخت است. لوسترهای خلاقانه از این قاعده مستثنی نیستند، زیرا آنها هم می توانند برای داشتن ظاهر خاص، از پارچه استفاده کنند.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

با استفاده از نخ، یک حلقه، بند لامپ، سیم و نوار دو طرفه، شما می توانید یک آباژور کوچک زیبا برای سقف خود بسازید. این شبیه یک مینی لوستر است که می توانید آن را به روش های مختلف به دلخواه خود دربیاورید.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

هنگام ساختن یک لوستر، یک گزینه ی غیر معمول برای استفاده، یک چرخ واگن خواهد بود. علاوه بر آن، شما همچنین به لامپ های رشته ای، زنجیر، سیم رابط و تعدادی قلاب نیاز خواهید داشت.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

لوستر رنگارنگ :

آیا می خواهید لوستر شما اتاق نشیمنتان را دارای حسی شبیه یک جنگل کند؟ یا شاید فقط بخواهید کمی زیبایی طبیعت را به خانه خود بیاورید. دلیل شما برای لذت بردن از این طرح هر چه باشد، در صورت تمایل آن را بر طبق سلیقه خود، طراحی کنید.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

وسایل مورد نیاز برای ساخت لوستر تصویر بالا شامل: قفس های لامپ، حباب های لامپ رنگی در شکل های مختلف، کابل و نوار برقی، است. نتیجه نهایی یک لوستر سرزنده و رنگارنگ است که به خوبی می تواند با انواع سلیقه ها و سبک ها وفق پیدا کند.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

برای ساخت این لوستر، شما به توری سیمی، سیم تزئینی نقره ای، شمع، حلقه گل با شاخه درخت مو، کریستال و زنجیر نیاز دارید. چیزی که به دست خواهید آورد یک لوستر جالب است که برای فضای باز مناسب است.

طراحی های دیگر شامل آیتم های بازیافتی

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

در اینجا می توانید ببینید توپ های پینگ پونگ می توانند برای درست کردن یک لوستر رنگارنگ با یک طراحی سرزنده و بامزه، تغییر کابری داده شوند. وسایل اصلی مورد نیاز برای این پروژه، توپ های پینگ پونگ و رنگ اسپری در رنگ های مناسب هستند. نتیجه، یک طراحی سرزنده است که هر وقت به آن نگاه کنید، شما را شاد خواهد کرد.

پروژه های DIY، خلاقیت، ایده های خلاقانه، نورپردازی، لوستر، دکوراسیون داخلی، لوسترهای خلاقانه، روشنایی در خانه، لوستر و لامپ های خلاقانه، ساخت لوستر در خانه، ایده های خلاقانه برای لوستر

این لوستر رنگارنگ با استفاده از تعداد زیادی لوله های آزمایش شیشه ای ساخته شده است. آنها با استفاده از دو تخته چندلا سازمان یافته اند و قابل جدا شدن هستند.

این به این معنی است که می توانید لوستر را به روش های مختلف به دلخواه خود دربیاورید، حتی برای پیدا کردن یک حس تازگی، می توانید به آن گل اضافه کنید.

 

منبع : homedit

استفاده از لامپ های متعدد برای نورپردازی فضای غذاخوری !!

نورپردازی فضای غذاخوری :

یکی از ساده ترین روش ها برای ایجاد یک ویژگی خاص، در فضای غذاخوری، تعویض لامپ تکی و جایگزین کردن آن با چند لامپ و لوستر برای نورپردازی فضای غذاخوری ، می باشد.

نورپردازی فضای غذاخوری, طراحی داخلی و دکوراسیون فضای نهارخوری

همانطور که می توانید در تصاویر ببینید، استفاده از لوستر های چند گانه و زیبا در فضای غذا خوری، ظاهری بسیار دراماتیک، خلق می کند و در فضا، احساس روشن تر بودن و دعوت کننده تر، ایجاد می کند.

با استفاده از لامپ یا لوسترهایی با سبک یکسان، اما در اندازه های مختلف برای نورپردازی، می توان ظاهری منسجم تر و زیباتر، ایجاد کرد. همچنین، استفاده از چنین لامپ هایی، این حس را بوجود می آورد که همه ی این لامپ ها، یک لامپ واحد را تشکیل می دهند.

نورپردازی فضای غذاخوری, طراحی داخلی و دکوراسیون فضای نهارخوری

نورپردازی فضای غذاخوری, طراحی داخلی و دکوراسیون فضای نهارخوری

 

منبع : contemporist

ایده ای برای نورپردازی – استفاده از جعبه های چوبی رنگ شده!

نورپردازی با استفاده از جعبه های میوه

نورپردازی :

همانطور که در تصاویر می بینید، در این کافه رستوران واقع در شانگهای، برای نورپردازی از جعبه های میوه رنگ آمیزی شده، استفاده کردند که باعث ایجاد سایه و نورهای رنگی شده است. این جعبه ها با رنگ های متنوع رنگ آمیزی شده اند و فضایی رنگی و دوست داشتنی، بوجود آورده است. استفاده از این جعبه های چوبی رنگی، این فضا را فوق العاده جذاب و منحصر بفرد کرده است.

این یک کافه رستوران با محصولات ارگانیک است که سعی کرده فضای داخلی را هم طوری طراحی کند که از ویژگی سطوح طبیعی چوب، استفاده کنند. این جعبه ها معمولا برای حمل و نقل میوه و سبزیجات تازه استفاده می شوند، بصورت کاملا خلاقانه و جالب در این رستوران بکار گرفته شدند که می تواند تاکیدی بر هدف این رستوران – استفاده از محصولات ارگانیک و تازه – باشد.

نورپردازی, نورپردازی مدرن, نورپردازی سنتی, طراحی نورپردازی, طراحی نورپردازی با استفاده از جعبه میوه, طراحی حرفه ای نورپردازی در فروشگاه, نورپردازی محل کار, نورپردازی محیط خانه

نورپردازی, نورپردازی مدرن, نورپردازی سنتی, طراحی نورپردازی, طراحی نورپردازی با استفاده از جعبه میوه, طراحی حرفه ای نورپردازی در فروشگاه, نورپردازی محل کار, نورپردازی محیط خانه

 

منبع : contemporist.com

چرا و چگونه با LED های نواری خانه خود را تزئین کنیم؟

نورپردازی :

زمانی که چراغ های LED تازه وارد بازار شده بودند، اشتیاق زیادی برای استفاده از آن ها در فضاهای داخلی نبود. اما امروزه LED ها هم مانند انواع دیگر، برای استفاده در فضاهای داخلی، بسیار محبوب شدند. روش های متفاوت بسیاری در بکارگیری آن ها در فضاهای داخلی، وجود دارد چه برای اهداف زیبایی و چه برای اهداف عملکردی.

LED ها در هر فضایی، قابل استفاده هستند.

نورپردازی فضای نشیمن

در فضای نشیمن، LED ها معمولا نقش دکوراتیو دارند. در اکثر طراحی های مبلمان از LED ها بعنوان ویژگی شاخص استفاده می کنند، اگرچه این روشنایی ها بطور جداگانه هم، می توانند بکار برده شوند.

می توان برای متمایز و برجسته تر کردن کمد ها، کنسول، میز، شلف ها و قفسه ها، از LED های نواری در پشت یا زیر آن ها، استفاده کرد. همچنین، این یک روش خوب برای برجسته تر کردن طراحی با فرم های جالب است. در ابتدا LED ها فقط نور سفید متمایل به آبی، منتشر می کردند. اما امروزه، قابلیت انتشار نور با رنگ های گرم را هم دارند. LED های نواری بسیار متنوع هستند.آن ها انعطاف پذیر هستند، می توان به اندازه ی لازم، آن ها را برید و به راحتی در هر جایی، قابل نصب هستند. روشنایی LED ها برای ایجاد یک محیط صمیمی تر و راحت تر، در اتاق نشیمن، مفید و تاثیرگذار است. می توانید چراغ ها را خاموش کنید و از تابش لطیف نور LED های نواری، لذت ببرید.

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

 

نورپردازی آشپزخانه

رایج ترین و بهترین گزینه برای استفاده از LED های نواری در آشپزخانه، زیر کابینت هاست. معمولا LED های نواری به این دلیل استفاده می شوند که می توانند به اندازه ی نیاز و متناسب با ابعاد کابینت ها، بریده شوند. همچنین، استفاده از این نورها در زیر کابینت ها، روشی عالی برای متمایز و برجسته تر کردن متریال و فضای بین کابینت های بالا و پایین، است. LED های نواری می توانند در بالای سینک ظرف شویی و اجاق گاز هم، نصب شوند و روشنایی کافی برای انجام کار را فراهم کنند. آن ها دارای پوشش آکریلیک هستند، بنابراین مقاومت خوبی در برابر رطوبت دارند و گزینه ی خوبی برای استفاده در فضاهایی مثل آشپزخانه و سرویس بهداشتی، هستند.

وقتی این نورها زیر جزیره و کابینت های آشپزخانه نصب شوند، حسی دراماتیک به فضا، اضافه می کنند و اینطور بنظر می رسد که گویی کابینت ها شناور هستند. همچنین، اگر رنگ و یا بافت کف آشپزخانه زیبا باشد، تاثیر خیلی بیشتر و جذاب تری، خواهند داشت. ایده ی خوب دیگر برای استفاده از این نورها در آشپزخانه، درون کابینت هاست که در این صورت نوری از میان درهای کابینت ها بیرون می تابد که خطوط مرزی و فرم کابینت ها را تعریف می کند و باعث زیبایی کابینت ها، می شود. شما می توانید نور با هر رنگی که می پسندید، داشته باشید.

LED ها بسیار کم مصرف تر از لامپ های دیگر هستند و از نظر انرژی و اقتصادی، بسیار با صرفه هستند. علاوه بر این ها، LED ها یک روش عالی برای ساخت آشپزخانه ای بسیار عملکردی و دوست داشتنی، هستند که می توانند ترکیبی از عملکرد و زیبایی شناسی را فراهم کنند.

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

 

LED ها در سرویس بهداشتی

LEDها در سرویس های بهداشتی، کاربرد های زیادی دارند. بعنوان مثال، می توانید دور تا دور آینه از آنها استفاده کنید. ممکن است با استفاده ی درست از LED ها، دیگر نیازی به لامپ های دیگر برای روشنایی این فضا، نداشته باشید. گاهی اوقات در طراحی لوازم مدرن و امروزی سرویس های بهداشتی، از LED ها برای شاخص و متمایز شدن، استفاده می شود. چه این کار دلیل عملکردی داشته باشد و چه تنها دلیل زیبایی شناسی داشته باشد، بهر حال، جلوه ای زیبا و دراماتیک به فضا می بخشد.

می توانید از LED ها برای ایجاد فضایی خاص در حمام و یا وان، استفاده کنید. تغییر رنگ آن ها هم گزینه ی خوبی است که با توجه به حال و هوای خود، رنگ این نورها را تغییر دهید. استفاده از آن ها در زیر وان هم، ایده ی بسیار خوبی است و به نظر می رسد که وان شناور است.

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

 

LED ها در اتاق خواب

استفاده از نورپردازی های تاکیدی و شاخص در اتاق خواب ها، بسیار محبوب است. در اکثر موارد از چراغ خواب ها در کنار تخت خواب استفاده می شود اما LED ها هم علاوه بر استفاده ی کاربردی بعنوان ایجاد تاثیر بصری قوی هم، قابل استفاده هستند. می توانید از LED ها برای ایجاد نقطه ی عطف و کانونی، استفاده کنید. بعنوان مثال، ایجاد نقطه ی عطف در تاج تخت، شلف های دیواری و یا میز آرایش.

استفاده از LED ها در کمد های دیواری و یا اتاق لباس ها برای روشن کردن قفسه ها و فضاهای نگهداری لباس، بسیار مفید  کاربردی است. چرا که معمولا این فضاها پنجره یا روشنایی ندارند و استفاده از این روشنایی ها، گزینه ی خوبی است.

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

LED های نواری, نورپردازی با LED های رنگی, تزیین فضای داخلی با LED های زیبا, نورپردازی آشپزخانه, نورپردازی فضای نشیمن, نورپردازی اتاق خواب, استفاده از LED در دکوراسیون داخلی

 

منبع : homedit

تعدادی ایده نورپردازی راه پله ها برای فضاهای داخلی مدرن!

نورپردازی:

modern-lighting-stairs

استفاده از روشنایی بر روی دیوار مجاور راه پله، گزینه ای برای نورپردازی راه پله ها است. بسته به سایز راه پله ی شما، ۳ یا ۴ لامپ، می تواند کافی باشد. در این مثال، لامپ های مستطیل شکل با طراحی راه پله ها و بقیه ی دکوراسیون، هماهنگ و بخوبی ترکیب شده است.

staircase-toronto

این یک مثال مشابه است اما در این مورد، چراغ ها بزرگ تر است و دارای جزئیات دقیق تر و هماهنگ تر چه از نظر متریال و چه از نظر فرم و مقیاس، است.

modern-staircase-beautiful-lights

نورهای ستاره شکل :

مثال دیگری که در عکس بالا مشاهده می کنید، می تواند بر روی دیوار نصب شود و طوری طراحی شده که نور را از چهار فضای کوچک به بیرون ساطع می کند که آن را شبیه ستاره های کوچک کرده است. آنها ظریف و شیک هستند و با طراحی زیبای راه پله، مطابقت دارد.

wood-stairs-light

این ایده هم مشابه نمونه ی قبلی است. در اینجا این چراغ ها کوچکتر و به هم نزدیکتر هستند. آنها شبیه ستاره های کوچکی هستند که نوری کافی دارند و راه پله را در طول شب، روشن می کنند.

modern-stairs

ایجاد تقارن در دید :

در این مثال چراغ ها بر روی پله ها نصب شدند. هر پله یک لامپ کوچک بر روی سطح خود و یکی دیگر در زیر آن، دارد که این باعث شده تصویری متقارن ایجاد کنند و وقتی از پایین یا از بالا دیده شوند، مشابه باشند.

minimalist-star-lighting

ایده ای مینیمالیست :

ایده ی دیگر ادغام روشنایی ها با پله هاست. این ایده باعث می شود که فضایی از پله ها اشغال نشود، اما ویژگی مهم تر این است که در عین کاربردی بودن، بسیار شیک است. این ایده ی خوب و مناسبی برای خانه های امروزی با فضای داخلی مینیمالیستی است.

classic-stairs

عکس بالا، ایده ی دیگری است که پله ها با LED ها نورپردازی شدند که انرژی کمتری مصرف می کند و باعث بهبود طراحی است. این LED ها کوچک هستند و هر یکی در میان بر پیشانی پله ها نصب شدند. آنها با نورپردازی نقطه ای سقف، هماهنگی دارند و ظاهری متحد و شیک ساخته اند.

unusual-stair-light

ایجاد حس جدایی بین راه پله و دیوار :

همانطور که در عکس بالا می بینید ایده ی دیگر نورپردازی روشن کردن پله ها از زیر آن است. نور تار و ظریفی تنها در بخش کوچکی از دیوار می تابد که راه پله ها را از دیوار مجاور آن، جدا می کند.

unusual-stair-light1

عکس بالا سیستم مشابه نمونه ی قبلی است اما با نورهای قویتر و روشن تر. در این مثال، کنتراست زیادی بین نور روشن و قسمت تیره ی راه پله، ایجاد شده است. این نور ساطع شده، لطیف و روشن با طیف زرد رنگ است که با دیوار و دکور داخلی فضا، هماهنگ است.

lighting-fixture

تاثیر بصری شیک :

سیستم مشابهی می تواند استفاده شود که پیشانی پله ها را از داخل روشن کند. اثری درخشان و شیک است و نور ظریف اما به اندازه ی کافی، قوی است. همچنین مقدار روشنایی هر پله کمی متفاوت است.

بهترین نورپردازی های زیبا برای یک اتاق خواب رویایی!

ایده هایی برای نورپردازی :

نورپردازی در تعریف و تکمیل دکوراسیون یک اتاق بسیار مهم است. هر فضا نیاز به نوع خاصی نورپردازی دارد. در مورد اتاق خواب، بهتر است نورپردازی لطیفی را انتخاب کنید زیرا دکور و جو اتاق خواب باید آرام بخش باشد.

بیایید ببینیم که چه گزینه هایی وجود دارد:

چراغ خواب ها

bedside-lamp-symetry

چراغ خواب ها به شما فرصتی برای ایجاد یک دکور متقارن، ارائه می دهد.

از آنحایی که چراغ خواب ها کنار تخت و در دسترس شما قرار می گیرند و نوری لطیف تولید می کنند، گزینه ای عالی هستند. آنها بسیار کاربردی و مفید هستند بخصوص اگر شما عادت دارید قبل از خواب، مطالعه کنید.

چراغ های پایه دار دیواری

bedroom-wall-sconce-lighting

لزومی ندارد که چراغ های پایه دار دیواری حتما بقیه دکور اتاق را هم تحت تاثیر قرار دهند.

مهمترین مزیت استفاده از این منابع روشنایی این است که در اشغال فضا صرفه جویی می کنید. پس اگر شما ترجیح می دهید از فضای کنار تخت برای چیزی غیر از چراع خواب استفاده کنید و یا می خواهید موقع مطالعه نور از بالا بتابد این چراغ های نوری، بهترین انتخاب هستند. شما می توانید از دو چراغ در دو طرف تخت استفاده کنید و یا فقط یکی در میانه ی بالای تخت.

تقارن

symetry-lighting-for-bedroomsymetry-lighting-for-bedroom

استفاده از چراغ خواب ها بعنوان ایده ای برای ایجاد تقارن در دکور اتاق

همانطور که قبلا گفتیم، ایجاد تقارن در دکوراسیون اتاق خواب، بسیار ساده است. اگر شما تقارن بیشتری می خواهید ایجاد کنید، غیر از قرار دادن چراغ خواب ها در دو طرف تخت خواب، می توانید نورهای سقفی نقطه ای را هم بصورت متقارن، نصب کنید.

لامپ های آویزان

hanging-lamps-above-nightstand

لامپ های آویزی ظاهری نمایشی و بسیار شیک و زیبا دارند.

اگر شما نمونه های بالا را نمی پسندید گزینه ی دیگر لامپ های آویزی هستند که می توانید در دو گوشه ی بالای تخت خود، آویزان کنید. برای کامل کردن نورپردازی اتاق از یک لوستر زیبا هم در وسط اتاق، استفاده کنید. لامپ های آویزی بسیار چشم نواز هستند و شما می توانید با یک طراحی ساده، تاثیری بزرگ تر و زیباتر، ایجاد کنید.

  چراغ های کار و مطالعه

 task-lighting-for-bedمهمترین فاکتور برای چراغ های کار و مطالعه، انعطاف پذیری است.

هنگام انتخاب منابع روشنایی برای اتاق خواب، ابتدا به این فکر کنید که به چه چیزی نیاز دارید. برای مثال، اگر شما عادت دارید قبل از خواب مطالعه کنید، به چراغ خواب نیاز دارید. پس یک چراغ مطالعه ی رومیزی با یک طراحی هماهنگ با دکور فراهم کنید که بتوانید ارتفاع و زاویه آن را طبق خواسته ی خودتان، تنظیم کنید.

طرح های ترکیبی

grey-bedroom-mixed-lighting-fixtures

استفاده از چند نوع مختلف روشنایی ، در یک اتاق خواب بزرگ را، در نظر داشته باشید. شما می توانید یک لوستر در وسط اتاق، چراغ خواب در کنار تخت خواب، یک لامپ پایه دار زمینی در یک گوشه ی اتاق و چراغ های دیواری برای نشان دادن یک اثر هنری یا تابلو، داشته باشید،  اما مهم این است که بتوانید بهترین ترکیب را برای اتاق خود، در نظر بگیرید.

نورپردازی پنهان

recessed-light-for-bedroom

نورپردازی پنهان، به اتاق خواب، ظاهری مدرن و زیبا می بخشد.

particular-recessed-light

می توانید از نورپردازی پنهان برای تاکید به عنصری خاص در دکور، استفاده کنید.

محیطی زیبا و آرام بخش با نورپردازی پنهان، ایجاد کنید. شما می توانید از آنها برای جلب توجه به یک بخش خاص هم استفاده کنید.

cove-lighting-bedroom

می توانید از نورپردازی های پنهان برای برجسته کردن سقف مدرن اتاق و همچنین اضافه کردن رنگ به اتاق، استفاده کنید.

headboard-cove-lighting

برجسته تر کردن تابلوها با استفاده از نور تابیده شده به آن

نورپردازی های پنهان نوعی نورپردازی غیر مستقیم است که به شما اجازه می دهد عناصر خاص دکوراسیون فضا را برجسته تر کنید مانند سقف. از این نورها می توان هم به عنوان نور اصلی و هم برای اهداف تزئینی، استفاده کرد.

لوستر ها

bedroom-chandelier-canopy-bed

لوستر ها در اتاق هایی با ارتفاع سقف زیاد، عالی به نظر می رسند اما واجب هم نیست.

صرف نظر از سبکی که شما برای اتاق خواب خود استفاده کردید، یک لوستر زیبا همیشه نوری محیطی و عالی، فراهم می کند. همچنین لوسترها می توانند نقطه ی عطفی در اتاق ایجاد کنند. سعی کنید از طرح های خیلی مزین و شلوغ اجتناب کنید و بجای آن از طرح های ساده استفاده کنید تا اتاقی آرام بخش داشته باشید.

نکات مهم

حالا که شما در مورد انواع نورپردازی اتاق خواب آشنایی پیدا کردید، آماده هستید که یک برنامه ریزی خوب برای نورپردازی اتاق خواب خود انجام دهید. اما قبل از آن به نکات زیر توجه کنید.

colorful-bedroom-design-night-stand-light

اول از همه در مورد نوع نورپردازی که شما می خواهید، یا به آن نیاز دارید با توجه به فعالیتهایی که در اتاق خواب انجام می دهید، خوب فکر کنید. نورپردازی برای مطالعه، کار، آرامش و یا برجسته کردن قسمتی خاص، راه حل های مختلفی دارد پس در مورد خواسته ی خود خوب فکر کنید.

white-clean-bedroom-multiple-lighting-sources

همچنین به چگونگی استفاده از آن هم فکر کنید، که شما را در تصمیم گیری درمورد مکان قرار گیری و سایز آنها، کمک می کند. بعنوان مثال وقتی می خواهید از چراغ خواب استفاده کنید باید به ارتفاعی که شما نیاز دارید و روی چشمان شما تاثیر منفی نداشته باشد، فکر کنید.