ایده های جذاب برای استفاده از رنگ زرد در اتاق بچه ها

رنگ زرد در اتاق بچه ها

رنگ زرد، رنگی است که باعث انرژی، گرمای بصری و درخشش، در فضاهای داخلی می شود. این خاصیت های رنگ زرد، باعث می شود که استفاده از آن در هر یک از فضاهای خانه، مخصوصا اتاق خواب بچه ها، گزینه ی مناسب و خوبی باشد. البته با وجود فاکتورهای خوبی که رنگ زرد با خود همراه دارد، استفاده از آن در دکوراسیون داخلی، با حساسیت ها و دشواری هایی نیز همراه است. چون اشتباه بکار بردن آن در فضاها، ممکن است تاثیرات منفی بر روی رفتارها و احساسات داشته باشد. اما استفاده مناسب از رنگ زرد در اتاق بچه ها ، در افزایش انرژی و شادی بچه ها، می تواند تاثیرات خیلی خوبی داشته باشد.

رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک

ما در این مطلب مجموعه ای از تصاویر زیبا و جذاب از نحوه ی استفاده از رنگ زرد در اتاق خواب کودکان و بچه ها و ترکیب آن با رنگ های دیگر، را جمع آوری کردیم تا با هم ببینیم که چگونه می توان با استفاده از رنگ زرد، اتاق و فضایی جذاب با ظاهری متفاوت، خلق کنیم.

رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک رنگ زرد در اتاق بچه ها, استفاده از رنگ زرد و ترکیب آن با رنگ های دیگر در اتاق بچه, دکوراسیون اتاق بچه, رنگ آمیزی اتاق خواب و اتاق بچه, برای کودکتان اتاق زرد را مدرن دکوراسیون کنید, جذابیت اتاق خواب کودک با رنگ های زرد, رنگ دیوار اتاق کودک

۴۰ لامپ آویزی مدرن و منحصر بفرد که اتاق خواب شما را زیباتر میکنند!

لامپ آویزی مدرن و منحصر بفرد :

استفاده از لامپ آویزی مدرن و زیبا در اتاق خواب ها، بجای چراغ های رومیزی و مطالعه، محبوبیت بیشتری در سراسر دنیا پیدا کرده است. چون علاوه بر زیبایی و طراحی الگوهای زیبا که خلاقیت ها را شکوفا و نمایان می کند، می تواند در اشغال فضاها صرفه جویی کند و از سطح روی میزهای کنار تختی، استفاده های عملکردی دیگری شود. اینکه شما طرفدار چه سبکی از دکوراسیون داخلی مثل صنعتی، مدرن، مینیمالیستی و یا کلاسیک باشید، می توانید لامپ های آویزی مطابق با سبک مورد علاقه ی خود انتخاب کنید و فضایی متمایز و منحصر بفردی را برای خود، طراحی کنید.

با آویزان کردن لامپ های زیبا، می توانید زیبایی آن ها و اتاق خواب خود را بیشتر به نمایش بگذارید. سعی کنید در انتخاب این لامپ های آویزی به بقیه ی دکوراسیون، مبلمان  و سبک اتاق خواب خود، توجه کنید تا هماهنگی بیشتری ایجاد کنید. با این کار شما فضایی چشم نواز و مورد علاقه ی خود خواهید داشت. استفاده از این ایده، تنوع و تازگی بیشتری به اتاق خواب شما می بخشد.

در ادامه ما ۴۰ نمونه از زیبا ترین لامپ های آویزی که در اتاق خواب های زیبا ترکیب شده اند و دکوراسیون و نورپردازی منحصر بفرد و زیبا آفریده اند را برای شما آورده ایم. با این نمونه ها و عکس ها می توانید ایده های بسیار زیبایی برای طراحی اتاق خواب خود و یا پروژه های خود، بگیرید که الهام بخش طراحی شما باشد…

لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب لامپ آویزی مدرن, نورپردازی اتاق خواب

 

منبع : home-designing

گلچینی از طراحی ها و دکوراسیون اتاق خواب کودکان – قسمت ۲

دکوراسیون اتاق خواب کودکان :

برای کودکان و خردسالان، یک اتاق خواب بیش از یک محل خواب است. اتاق خواب برای آن ها، مکانی برای انجام تکالیف، بازی، خواندن، افکار و رویا پردازی های روزانه، دیدار با دوستان و بازی با دوستان و اسباب بازی هاست. هر زمان که شما تصمیم به طراحی و دکوراسیون اتاق خواب کودکان و خردسالان خود گرفتید، باید در نظر داشته باشید که طراحی و دکوراسیون اتاق خواب کودکان, باید تمام عملکردهای لازم برای کودکان را داشته باشد و همین طور، فضایی راحت و کاربردی برای چندین سال بعد، داشته باشد.

کارشناسان رفتار کودکان اعتقاد دارند که بهتر است به کودکان خود اجازه دهید که در روند طراحی اتاق خواب خودشان، دخالت هایی داشته باشند و به آن ها اجازه دهید که در انتخاب گزینه ها، کمک کنند.

همانطور که می دانید، سلایق و ترجیحات کودکان، اغلب تغییر می کند. بنابراین، از لوازم، مبلمان و رنگ هایی در طراحی اتاق خواب کودکان استفاده کنید که براحتی بتوانند جایگزین شوند. به طور کلی، هنگام طراحی و دکوراسیون اتاق خواب کودکان، از ایجاد فضایی سرگرم کننده و مفید برای رشد فکری و فیزیکی آن ها، اطمینان حاصل کنید.

در ادامه نمونه هایی زیبایی از طراحی و دکوراسیون اتاق خواب کودکان را با هم خواهیم دید، که ایده های خیلی خوبی می توانند به شما بدهند …

دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان

دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان دکوراسیون اتاق خواب کودکان, اتاق کودک و نوجوان

۷ ایده ی عملکردی برای استفاده ی بهینه از اتاق خواب های کوچک!

اتاق خواب های کوچک :

نگهداشتن یک اتاق خواب بصورت منظم و سازمان یافته، به داشتن احساس آرامش و راحتی، کمک بسیاری می کند. توجه به هر متر از فضای اتاق خواب های کوچک ، بسیار مهم است و باید برای هر یک متر آن برنامه ریزی کرد. اگر اتاق خواب شما کوچک است، باید بدنبال نکات و ترفندهای هوشمندانه برای استفاده ی بهتر از این فضای کوچک باشید.

با هم تعدادی از این ترفندها را می خوانیم …

۱- چراغ مطالعه نصب شده روی دیوار

دکوراسیون اتاق خواب ، اتاق خواب های کوچک

چه اتاق خواب فضای کافی برای قرار دادن چراغ خواب یا مطالعه داشته باشد و چه فضای کافی نداشته باشد، بهر حال، نصب و استقرار چراغ های مطالعه بر روی دیوار، ایده ای عالی برای صرفه جویی در اتاق خواب های کوچک، می باشد.

۲- استفاده از دراور های کوچک بجای میز کنار تختی

دکوراسیون اتاق خواب ، اتاق خواب های کوچک

استفاده از یک دراور کوچک بجای میز کنار تختی، دو عملکرد را همزمان، انجام می دهد. هم لباس ها را در کشوهای آن قرار می دهید و هم از سطح روی آن برای قرار دادن چراغ خواب یا مطالعه، استفاده می کنید.

۳- استفاده از لبه های عمیق پنجره ها

دکوراسیون اتاق خواب ، اتاق خواب های کوچک

با اضافه کردن چند سانتی متر به لبه های پنجره و نصب قفسه در فرو رفتگی های پنجره، مکان مناسبی برای کتاب ها و یا وسایل کوچک، در اتاق خواب های کوچک، فراهم می کند. همانطور که در این عکس می توانید ببینید، قرار گرفتن یک شلف بالای یک رادیاتور، فضایی برای قرار دادن وسایل کوچک، فراهم کرده است.

۴- استفاده از فضای زیر تخت خواب

دکوراسیون اتاق خواب ، اتاق خواب های کوچک

فضای زیر تخت خواب فضای بالقوه ای برای قرار دادن وسایل و سازماندهی وسایل می باشد. اگر در زیر تخت خواب، چند کشو طراحی شود، فضای مناسب و خوبی برای قرار دادن لباس ها یا وسایل، فراهم می شود.

۵- تخت خواب های جمع شونده

دکوراسیون اتاق خواب ، اتاق خواب های کوچک

اگر شما در اتاق خواب خود، عملکردهای زیادی انجام می دهید و فضای کافی ندارید، می توانید از تخت خواب های جمع شونده، استفاده کنید.

۶-  استفاده از دیوار برای نمایش دکوری ها

شاید شما در اتاق خواب کوچک خود براحتی نتوانید سطحی مناسب برای قرار دادن دکوری های مورد علاقه ی خود، پیدا کنید. شما می توانید شلف و یا جعبه های کوچک را روی دیوار نصب کنید و دکوری های خود را روی آن ها قرار دهید.

۷- ساخت نیمکت کنار پنجره

واب

اگر پنجره ی اتاق شما دارای عمق زیادی است، یک نیمکت در زیر پنجره بسازید و فضایی دنج و راحت، برای خود فراهم کنید. همچنین از فضای زیر آن برای قرار دادن وسایل استفاده کنید. با این کار شما نیمکتی دو عملکردی در اتاق خود، خواهید داشت.

آیا شما با روش ها و ایده های دیگری از فضای اتاق خواب های کوچک خود، استفاده ی بهینه می کنید؟ لطفا اسرار و ایده های خودتان را برای بهینه کردن فضای اتاق خواب های کوچک را، در بخش نظرات به اشتراک بگذارید…

 

منبع : houzz

۱۰ ایده ی خلاقانه برای طراحی قفسه های کتاب کودکان!

طراحی قفسه های کتاب کودکان :

نگه داشتن کتاب کودکان در معرض دید و در دسترس، می تواند حس بهتری به کودکان و فرزندان شما بدهد، و شاید برای شما هم اطمینان بیشتری حاصل شود که فرزندانتان از خواندن کتاب، لذت می برند. بعلاوه، وقتی شما فضای مناسبی برای سازماندهی و قرار دادن کتاب ها نداشته باشید، باعث می شود که هم اتاق فرزندتان شلوغ و بهم ریخته بنظر برسد و هم به کتاب ها آسیب برسد و فرزندان شما را ناراحت کند. بنابراین، باید به فکر طراحی قفسه های کتاب کودکان و قرار دادن و سازماندهی کتاب ها باشید و اگر طوری طراحی کنید که در دسترس و در معرض دید فرزندانتان باشد، تاثیر بهتر و خوشایندتری برای فرزندانتان خواهد داشت.

در ادامه با هم، ۱۱ روش هوشمندانه برای سازماندهی کتاب های فرزندان را خواهیم دید، که می تواند ایده های خوبی به شما بدهند …

۱- طراحی قفسه های کتاب کودکان در کتابخانه ی خانه

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

استفاده از کتاب ها هم برای خواندن و هم بعنوان دکور، ایده ی جالبی است. اما برای طراحی کتابخانه ی کودکان، توجه به در دسترس بودن و در طراحی آن در ارتفاع مناسب برای فرزندان، خیلی مهم است، که فرزندان بتوانند خودشان با دست های کوچکشان، کتاب را از قفسه ی کتاب ها بردارند.

۲- قرار دادن کتاب ها در یک واگن!

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

استفاده از این ایده، به فرزندان شما کمک می کند که کتابهایشان را براحتی با خود حمل کنند!

۳- قرار دادن بر روی ریل قاب عکس ها و یا شلف ها

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

جلد کتاب کودکان معمولا خیلی رنگارنگ و بامزه هستند، که می توانند به فضای اتاق خواب کودکان، زیبایی و رنگ اضافه کنند. در عکس بالا کتاب ها روی ریل قاب عکس قرار گرفتند که به اتاق رنگ و زیبایی اضافه کردند. و براحتی قابل دیدن و انتخاب هستند.

۴- قرار دادن بر روی قفسه های تغییر کاربری داده شده!

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

قفسه های تصویر بالا برای جای ادویه استفاده می شوند که در اینجا تغییر کاربری به آن ها داده شده و کتاب های کودکان بر روی آن ها قرار گرفته است! ایده ی جالبیست …

۵- قرار دادن بر روی قفسه های صفحه ای

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

استفاده از قفسه های صفحه ای، باعث صرفه جویی در فضا می شود. چون فضای کمتری اشغال می کنند. این قفسه ها بسیار امروزی و کاربردی تر می باشند.

۶- قرار دادن بر روی شلف های طراحی شده!

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

می توان طراحی قفسه های کتاب کودکان را به سلیقه ی فرزندان انجام داد و ساخت، برای تشویق بیشتر به کتاب خوانی و همچنین زیباتر کردن اتاق خواب فرزندان!

۷- داخل پله های تخت خواب دو طبقه!

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

این راه حل خلاقانه، فضای زیادی برای قرار دادن کتاب ها، فراهم می کند.

۸- در یک قایق!

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

این فضای قایق شکل، ایده ای خوب برای سازماندهی و قرار دادن کتاب هاست، که براحتی در دسترس است!

۹ – در زیر نیمکت کنار پنجره!

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

نیمکت کنار پنجره، فضایی دنج و عالی برای کتاب خواندن است. چه بهتر که از فضای زیر آن هم برای قرار دادن کتاب ها، استفاده شود.

۱۰- طراحی کتابخانه در فضاهای مخفی و دنج!

اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان اتاق خواب کودکان، طراحی قفسه های کتاب کودکان

این کتابخانه دارای یک در برای کودکان در پشت قفسه های کتاب، هم هست.( همانطور که در عکس می بینید) که می تواند مورد علاقه ی کودکان باشد …

 

منبع : houzz

۶ نمونه اتاق خواب تیره برای الهام بخشیدن به رویاهای شیرین!

اتاق خواب تیره و مشکی :

اتاق خواب، فضایی است که معمولا آزادی بیشتری برای انتخاب رنگ و رنگ آمیزی در آن را داریم. بنابراین برای طراحی اتاق خواب تیره و مشکی، محدودیتی نداریم. معمولا در این فضا با اطمینان بیشتری از رنگ های شاخص و جسورانه، می توانیم استفاده کنیم. استفاده از رنگ و تم های تیره در اتاق خواب، به تمرکز ذهن و ایجاد فضای آرام بخش برای خوابیدن، کمک می کند.

اما نه تنها رنگ و تم های تیره در اتاق خواب، می توانند عملکردی باشند، بلکه گزینه ای عالی برای طراحی تم های پیچیده و مرموز هستند.

۱ –

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

استفاده از یک پالت جسورانه و محدود از رنگ، تقریبا می تواند حس و سبک مینیمالیستی در یک اتاق خواب تیره، ایجاد کند. اما در اینجا، استفاده ی هوشمندانه از بافت های ظریف، به ایجاد حسی جالب و همه جانبه در اتاق، کمک بسیاری کرده است. استفاده ی هوشمندانه از آثار و تابلوهای هنری، هم کمک بسیاری در شکستن زاویه های تیز با خطوط ملایم خود و ایجاد فضایی زیباتر، کرده اند.

استفاده از رنگ های سیاه و سفید در کل فضا ( با چند مورد استثنا، مانند فرش و جزئیات تابلوها)، همراه با تاثیر نور وسایه، فضایی فوق العاده ایجاد کرده. بطور کلی، اتاق بسیار تیره بنظر می رسد، اما به لطف استفاده از سطوح سفید زیاد، غم انگیز بنظر نمی رسد.

لامپ های آویزی، شاید تنها عنصر مجسمه گونه در این اتاق باشند، که ترکیبی زیبا و کامل از عملکرد و تزئینی، بوجود آورده است.

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

 

۲ – 

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

استفاده از تم های تیره از رنگ قهوه ای و مشکی در این اتاق خواب تیره ، آن را به فضایی لوکس تبدیل کرده است. استفاده از چوب های طبیعی و شاخص و استفاده از سنگ در کف اتاق، تضاد زیبایی با دیوار اکسنت و متمایز مشکی رنگ، ایجاد کرده است. همچنین این متریال های طبیعی، و ارتباط اتاق با فضای بیرون از طریق در های کشویی شیشه ای، و تاکید بر عناصر طبیعی، حسی مدرن و تمیز را در اتاق، بوجود آورده است.

تخت خواب زیبای این اتاق با عملکرد چند منظوره ی خود مانند میز، دراور و حتی یک نیمکت، به غیر از داشتن فضایی برای خواب، بخوبی در این اتاق خواب بزرگ و زیبا، ترکیب شده است.

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

 

۳ –

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

پانل های هندسی در این اتاق خواب تیره، فضایی جالب و مدرن خلق کرده اند. ترکیب و طراحی دیوار ها با رنگ سیاه و سفید، به لطف تاثیر نور و سایه و بازی با آن ها، احساس استفاده از پالت خاکستری  و فضایی دراماتیک را ایجاد می کنند.

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

 

۴ –

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

استفاده از سبک کلاسیک و یک لوستر بزرگ در این اتاق خواب تیره، شخصیتی پیچیده و مجلل به این فضا بخشیده است. تابلوهای هنری با عکس های سیاه و سفید در بالای تخت خواب، گویی مانند یک پنجره به زمان و مکانی دیگر است، که براحتی جذابیت های گرم و قدیمی به این اتاق، بخشیده است.

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

 

۵ –

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

تابلوی هنری، دیوار اکسنت و شاخص و حتی فرش استفاده شده در این اتاق، تیره هستند، و در تضاد با رنگ زرد استفاده شده در روتختی، و استفاده از نورپردازی ساده با لامپ های سبک صنعتی، فضایی دارماتیک و پاپ، ایجاد کرده اند.

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

 

۶ –

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

در این اتاق خواب، کلا از رنگ ها و تم های تیره در روی دیوارها، سقف و کف استفاده شده است. طراحی و چاپ شمارش زمان در بالای تاج تخت خواب، ایده ای بسیار جالب و زیباست که در این اتاق خواب بکار رفته است.

اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره اتاق خواب، مشکی، اتاق خواب تیره

 

منبع : home-designing

نمونه های بسیار زیبا از نورپردازی اتاق خواب والدین

نورپردازی اتاق خواب :

نورپردازی اتاق خواب در تعریف و تکمیل دکوراسیون یک اتاق بسیار مهم است. هر فضا نیاز به نوع خاصی نورپردازی دارد. در مورد اتاق خواب، بهتر است نورپردازی لطیفی را انتخاب کنید زیرا دکور و جو اتاق خواب باید آرام بخش باشد. طراحان داخلی باید سعی کنند، تعادلی بین طراحی عملکردی و زیبایی شناسی، برقرار کنند. برای طراحی نورپردازی اتاق باید به سبک زندگی نیز توجه کرد. اینکه بیشتر دوست دارید در اتاق خواب کتاب بخوانید، یا فیلم تماشا کنید، یا فقط فضایی آرام بخش برای خوابیدن باشد، و خیلی موارد دیگر، باید در طراحی نورپردازی اتاق مورد توجه قرار گیرد.

شدت و درجه حرارت رنگ و همچنین طریقه ی نورپردازی در اتاق خواب، فاکتورهای بسیار مهمی هستند و تاثیر بسیاری در حالت و رفتارهای ما، هنگامی که از خواب بیدار می شویم، دارد.

در ادامه نمونه های زیبایی از نورپردازی اتاق خواب ها را با هم خواهیم دید. شما می توانید ایده های بسیار خوبی از این تصاویر و نمونه ها بگیرید…

اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب اتاق خواب، نورپردازی، نورپردازی اتاق خواب

منبع : home-designing

گلچینی از طراحی ها و دکوراسیون اتاق خواب کودکان – قسمت ۱

اتاق خواب کودکان :

برای کودکان و خردسالان، یک اتاق خواب بیش از یک محل خواب است. اتاق خواب برای آن ها، مکانی برای انجام تکالیف، بازی، خواندن، افکار و رویا پردازی های روزانه، دیدار با دوستان و بازی با دوستان و اسباب بازی هاست. هر زمان که شما تصمیم به طراحی و دکوراسیون اتاق خواب کودکان و خردسالان خود گرفتید، باید در نظر داشته باشید که این اتاق باید تمام عملکردهای لازم برای کودکان را داشته باشد و همین طور، فضایی راحت و کاربردی برای چندین سال بعد، داشته باشد.

کارشناسان رفتار کودکان اعتقاد دارند که بهتر است به کودکان خود اجازه دهید که در روند طراحی اتاق خواب خودشان، دخالت هایی داشته باشند و به آن ها اجازه دهید که در انتخاب گزینه ها، کمک کنند.

همانطور که می دانید، سلایق و ترجیحات کودکان، اغلب تغییر می کند. بنابراین، از لوازم، مبلمان و رنگ هایی در طراحی اتاق خواب کودکان استفاده کنید که براحتی بتوانند جایگزین شوند. به طور کلی، هنگام طراحی و دکوراسیون اتاق خواب کودکان، از ایجاد فضایی سرگرم کننده و مفید برای رشد فکری و فیزیکی آن ها، اطمینان حاصل کنید.

در ادامه نمونه هایی زیبایی از طراحی و دکوراسیون اتاق خواب کودکان را با هم خواهیم دید، که ایده های خیلی خوبی می توانند به شما بدهند …

 

دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اتاق خواب کودکان

چگونه رنگ اتاق خواب کودکان بر روی رفتار آنها تاثیر می گذارد؟

رنگ آمیزی اتاق خواب کودکان :

رنگ ها دارای توانایی و ظرفیت برای الهام بخشیدن، تحریک، تسکین و حتی درمان، می باشند. این امر بخصوص برای کودکان مشهود تر است، چرا که کودکان فوق العاده به تاثیرات رنگ، حساس هستند. به همین دلیل، اهمیت انتخاب رنگ مناسب برای اتاق خواب کودکان را، نباید دست کم گرفت.

در حالیکه دانشمندان زیادی در مورد روش ها و تاثیرات رنگ ها بر روی ذهن و بدن ما انسان ها، تحقیقات زیادی کردند و به نتایجی رسیده اند، باید این را هم در نظر داشته باشید که هر کودک با کودکان دیگر، تفاوت هایی هم دارند و باید به این تفاوت ها، در مورد کودکان خود، توجه داشته باشید.

اگر شما در مورد انتخاب رنگ مناسب برای اتاق خواب کودکان خود، کنجکاو هستید، خواندن این مطلب که شامل اطلاعات مفیدی از کتاب کاملی از رنگ ها، نوشته ی Suzy Chiazzar می باشد، می تواند به شما کمک خوبی کند.

۱ – قرمز

روانشناسی رنگ ها، دکوراسیون اتاق خواب، اتاق کودک، اتاق خواب کودکان

قرمز توانایی و خاصیت انرژی بخشیدن به بدن و تحریک ذهن، افزایش ضربان قلب و تنفس، دارد. با این حال، برخی تحقیقات نشان می دهد که بیش از حد در معرض رنگ قرمز قرار گرفتن، باعث تشویق رفتار پرخاشگرانه و عدم توانایی در تمرکز، می شود.

رنگ قرمز پررنگ، بعنوان یک رنگ لهجه و شاخص می تواند خوب باشد، اما ممکن است بهترین انتخاب برای رنگ اتاق یک کودک بی قرار، نباشد.

۲ – نارنجی

روانشناسی رنگ ها، دکوراسیون اتاق خواب، اتاق کودک، اتاق خواب کودکان

رنگ نارنجی شاید یکی از ناشناخته ترین رنگ ها باشد. این رنگ گرم، دوست داشتنی و جوان پسند، درواقع برای کودکانی که تشویش به داشتن اعتماد بنفس بالا، برون گرایی و استقلال می شوند، انتخابی عالی است. ماهیت اجتماعی این رنگ، همچنین، الهام بخش کودکان و دوستانشان می تواند باشد تا راحت تر باهم ارتباط برقرار کنند و بازی کنند.

۳ – زرد

روانشناسی رنگ ها، دکوراسیون اتاق خواب، اتاق کودک، اتاق خواب کودکان

بسیاری از ما، رنگ زرد را با احساس شادی و شادکامی، مرتبط می دانیم. مطالعات همچنین این رنگ روشن و شاد را با تحریک و ایجاد انگیزه، در ارتباط می داند. زرد ملایم می تواند به تمرکز کمک کند، در حالیکه زرد روشن و براق تر می تواند به افزایش حافظه، کمک کند. مراقب استفاده از زرد بیش از حد روشن و براق باشید، چون در مقیاس های بزرگ ممکن است احساس اضطراب و حتی خشم، ایجاد کند.

۴ – سبز

روانشناسی رنگ ها، دکوراسیون اتاق خواب، اتاق کودک، اتاق خواب کودکان

این رنگ طبیعی و آرام بخش، تاثیر تسکین دهنده و آرام بخش بر روی کودکان دارد. دانشمندان همچنین دریافته اند که رنگ سبز ممکن است سرعت یادگیری و درک مطالب کودکان را، بهبود بخشد. رنگ سبز که باعث کاهش اضطراب می شود، محدودیتی در مقیاس و مقدار استفاده از آن نیست.

۵ – آبی

روانشناسی رنگ ها، دکوراسیون اتاق خواب، اتاق کودک، اتاق خواب کودکان

بر خلاف رنگ قرمز، رنگ آبی خاصیت و تاثیر کاهش اضطراب، پرخاشگری و کاهش فضار خون و ضربان قلب، دارد. رنگ آبی، مخصوصا برای کودکان کج خلق و یا کودکانی که مشکلات رفتاری دارند، می تواند تاثیر تسکین دهنده، آرام بخش و خوبی داشته باشد.

۶ – بنفش

روانشناسی رنگ ها، دکوراسیون اتاق خواب، اتاق کودک، اتاق خواب کودکان

رنگ بنفش، رنگی جاه طلب و مطمئن به خود است و اغلب با خانواده ی سلطنتی، در ارتباط است. این رنگ، همچنین، رنگ شور و اشتیاق، خلاقیت، عقل و معنویت نیز هست. این رنگ عمیق و احساسی، برای ایجاد احساس مهربانی و شفقت در کودکان، گزینه ی خوبی است.اما اگر کودک شما خیلی حساس است، شاید بهتر باشد که استفاده از این رنگ را در قسمت های کوچکتر و یا فقط بعنوان یک رنگ شاخص و متمایز بر روی یک دیوار، محدود کنید.

۷ – صورتی

روانشناسی رنگ ها، دکوراسیون اتاق خواب، اتاق کودک، اتاق خواب کودکان

اگر چه رنگ صورتی معمولا فضاهای دخترانه را تداعی می کنند، اما این رنگ برای هر دو جنس دختران و پسران، می تواند احساسی آرام بخش ایجاد کند. شاید استفاده کردن از رنگ صورتی در تابلوها و آثار هنری، منسوجات و لوازم جانبی با یک پس زمینه ی خنثی، ترکیب مناسبی برای طرفداران رنگ صورتی باشد.

۸ – رنگ های گرم

روانشناسی رنگ ها، دکوراسیون اتاق خواب، اتاق کودک، اتاق خواب کودکان

رنگ های گرم، الهام بخش شادی، آسایش و راحتی، در اکثر مردم است. آن ها همچنین می توانند احساس فضاهای بزرگ را برای جوان تر ها، صمیمی تر و گرم تر کنند. البته رنگ های گرم زیاد و زیبایی هستند که شما مطابق سلیقه ی خود، می توانید استفاده کنید.

۹ – رنگ های سرد

روانشناسی رنگ ها، دکوراسیون اتاق خواب، اتاق کودک، اتاق خواب کودکان

اکثر ما رنگ های سرد را با فضاهای استریل یا فضاهایی مانند بیمارستان، مرتبط می دانیم. اما رنگ های سرد ملایم تر، می توانند یک تاثیر آرام بخش، بر روی کودکان داشته باشند. بعلاوه اکثر رنگ های سرد، کمک می کنند که فضاهای کوچک، کمی بزرگ تر و بازتر، بنظر برسند.

 

منبع :  houzz

۶ ایده ی طراحی برای اتاق خواب دختران نوجوان

دکوراسیون داخلی،اتاق خواب،ایده های طراحی

اتاق خواب دختران نوجوان :

در حالیکه هیچ دو دختر نوجوانی، یکسان نیستند، اما تعدادی زیادی، علایق و ویژگی های مشترک دارند. نیاز به یک فضای خصوصی، یکی از آنهاست. اطمینان حاصل کنید که دختران نوجوان شما، امکانات لازم که شامل ۶ ایده ی زیر می باشد، را دارد.

۱- کمد و فضاهای قرار دادن لباس به اندازه ی کافی و لازم

اتاق خواب،ایده های طراحی،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی اتاق خواب،ایده های طراحی،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی

اینکه آیا آن یک کمد، دراور و یا کمد دیواری باشد مهم نیست. مهم این است که فضای کافی برای قرار دادن لباس ها و وسایل دختران نوجوان شما باشد.

۲- دکور دیواری الهام بخش

اتاق خواب،ایده های طراحی،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی

اطمینان حاصل کنید که دختران نوجوان شما، با یادداشت های یادآوری که او از عهده ی هر کاری که می خواهد بر می آید، در اتاق خودشان احاطه شده باشند. این یادداشت ها می تواند بصورت ملودی موسیقی، اشعار و یا عبارات کوتاه الهام بخش، باشند.

۳- محدوده ی میز

اتاق خواب،ایده های طراحی،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی اتاق خواب،ایده های طراحی،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی اتاق خواب،ایده های طراحی،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی

تکالیف مدرسه را در مقابل ذهن و دید آن ها قرار دهید، مانند قرار دادن بر روی میز مطالعه در اتاق خوابشان. این میز برای آن ها یک فضای خصوصی، برای انجام کارهایشان، فراهم می کند، و به آن ها اجازه می دهد که از دراور و فضای بیشتر ذخیره سازی هم، استفاده کنند.

۴- میز آرایش

اتاق خواب،ایده های طراحی،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی اتاق خواب،ایده های طراحی،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی

قرار دادن یک میز آرایش در اتاق خواب دختران نوجوان، یک ضرورت است.

۵- دیوار تخته سیاه

اتاق خواب،ایده های طراحی،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی

به دختران نوجوان خود، محلی برای ابراز خلاقیت خودشان، با ساخت یک دیوار تخته سیاه، فراهم کنید. آن ها می توانند روی این دیوار بنویسند، نقاشی کنند و فضایی که خودشان دوست دارند را طراحی کنند.

۶- گل ها

اتاق خواب،ایده های طراحی،دکوراسیون داخلی،طراحی داخلی

فضای آن ها را با یک گلدان از گلدان های رنگارنگ، پر از احساس تازگی و شادابی کنید. با گل های رنگارنگ بر روی میز یا کمد آن ها، می توانید زندگی فوق العاده و سرگرم کننده برای آن ها، ایجاد کنید.

 

منبع : contemporist